top of page

Algemene voorwaarden RINKENS JULIA / AYVA

Artikel 1 – Informatie over RINKENS JULIA / AYVA

Naam onderneming: RINKENS JULIA / AYVA

Btw-nummer: BE0753.819.068

Maatschappelijke zetel: Maaseikersteenweg 60, 3620 Lanaken    

E-mail: hello@ayvastudio.com

 

 

Artikel 2 – Definities

Overeenkomst:

De overeenkomst (op afstand) gesloten tussen RINKENS JULIA / AYVA en de Klant voor de aankoop van Producten of diensten al dan niet via de Website. De Overeenkomst wordt beheerst door deze algemene voorwaarden.

Werkdag:

Elke dag, behalve zaterdag, zondag en nationale feestdagen in België

Onderneming:

RINKENS JULIA / AYVA  opgericht naar het recht van België met maatschappelijke zetel te Maaseikersteenweg 60, 3620 Lanaken en btw-nummer BE0753.819.068

Klant:

Elke natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die buiten zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteiten vallen en die producten of diensten aankoopt, al dan niet via de Website of mogelijk zal aankopen en/of elke onderneming.

Aanbod:

Het aanbieden van Producten en diensten via de Website of sociale media of via e-mail. Het Aanbod wordt beheerst door deze algemene voorwaarden.

Producten:

Alle producten beschikbaar voor aankoop in het salon of op de Website.

Diensten

Alle diensten geleverd door Rinkens Julia/ AYVA

Website:

De website van RINKENS JULIA / AYVA (en de daaraan gelinkte webshop) 

 

Artikel 3 – Toepasselijkheid

3.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk Aanbod van de Onderneming en op alle Overeenkomsten.

3.2. Deze algemene voorwaarden hebben steeds voorrang op eventuele algemene voorwaarden van de klant, voor zover er niet schriftelijk van werd afgeweken.

3.3. Deze algemene voorwaarden worden aan de Klant ter beschikking gesteld vóór het afsluiten van de Overeenkomst met de Klant.

 

Deze algemene voorwaarden zullen, minstens vóór het afsluiten van de Overeenkomst, ter beschikking van de Klant worden gesteld op een wijze die de Klant in staat zal stellen de algemene voorwaarden te bewaren op een duurzame elektronische gegevensdrager.

 

 

Artikel 4 – Totstandkoming en duur van de Overeenkomst

De klant kan via de website van de Onderneming  diensten en producten aankopen.

 

4.1. De Overeenkomst is gesloten zodra de Klant het Aanbod en de algemene voorwaarden heeft aanvaard.

4.2. De Overeenkomst en de algemene voorwaarden blijven van kracht tot alle verbintenissen zijn uitgevoerd.

 

 

Artikel 5 – Prijzen

5.1. De prijzen van de Producten en diensten zijn de prijzen die zijn vermeld op de Website op het moment dat de Klant een bestelling plaatst.

5.2. Alle prijzen zijn inclusief btw tegen het geldende huidige tarief in het land van verblijf van de Klant.

5.3. Alle prijzen van de Producten zijn exclusief leveringskosten. De leveringskosten zijn beschikbaar voor de Klant op de website van Julia RINKENS / AYVA. De leveringskosten zullen afhankelijk zijn van de plaats waarnaar de Producten moeten worden verzonden.

5.4. Alvorens een bestelling te plaatsen of een afspraak zal de totale prijs, inclusief alle kosten en belastingen, beschikbaar zijn voor de Klant en worden vermeld. 

5.5. De Onderneming kan niet aan haar aanbod worden gehouden indien de klant redelijkerwijze kon begrijpen dat het aanbod, of een onderdeel daarvan een kennelijk materiële vergissing of verschrijving bevatte, zoals een onrealistisch hoge korting of ongebruikelijk lage vraagprijs.

5.6 Als een Product niet correct geprijsd is op de Website, zal de Onderneming schriftelijk contact opnemen met de Klant zodra de Onderneming kennis krijgt van de onjuiste prijs. De Klant heeft de mogelijkheid om de Producten en diensten te blijven kopen of de bestelling te annuleren in overeenstemming met de annuleringsprocedure bepaald in clausule 8. De bestelling wordt pas verwerkt nadat de Onderneming de instructies van de Klant heeft ontvangen binnen 24h. vanaf het moment dat de Onderneming de Klant in kennis heeft gesteld. Als de Onderneming er niet in slaagt om contact op te nemen met de Klant, gebruikmakend van de contactgegevens die de Klant tijdens de bestelprocedure heeft verstrekt, of als de Onderneming geen antwoord van de Klant ontvangt binnen de hierboven vermelde termijn, behandelt de Onderneming de bestelling als geannuleerd en stelt ze de Klant daarvan schriftelijk in kennis.

 

 

 

Artikel 6 – Betaling en betalingsmiddelen

6.1. De Klant kan de Producten en diensten betalen via de volgende betaalmiddelen:

 • Cash ter plaatse

 • Bancontact

 • Visa

6.2. De Klant moet een voorschot betalen op het ogenblik van de plaatsing van de bestelling of het maken van een afspraak. Het resterende bedrag dient te worden betaald op het moment van de afspraak.

6.3. Als de Onderneming niet de volledige betaling van het voorschot ontvangt binnen 48h na ontvangst van de bestelling/ boeken van de afspraak, heeft de Onderneming het recht om de bestelling of de afspraak automatisch te annuleren.

6.4. Indien de betaling van een dienst/behandeling, per uitzondering niet meteen is gebeurd, dient de betaling te geschieden binnen een termijn van 8 dagen na de levering van de dienst op het door de Onderneming aangegeven bankrekeningnummer en uiterlijk op de dag van de behandeling. 

 

In geval van laattijdige betaling is er van rechtswege, zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling een rente van 12% per jaar verschuldigd alsook een schadevergoeding van 10% met een minimum van 100,00 euro, indien de klant een onderneming is. 

6.5. Indien de Klant die handelt voor doeleinden die buiten zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteiten vallen zal het schadebeding enkel worden toegepast na het versturen van een ingebrekestelling van een eerste herinnering en na het verstrijken van een termijn van 14 kalenderdagen die ingaat op de derde werkdag na verzending van de herinnering aan de Klant.

 

Wanneer de herinnering langs elektronische weg wordt verzonden, vangt de termijn van veertien kalenderdagen aan op de kalenderdag die volgt op de dag waarop de herinnering werd verzonden aan de klant.

 

Indien de Klant die handelt voor doeleinden die buiten zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteiten vallen zal het schadebeding enkel worden toegepast na het versturen van een ingebrekestelling van een eerste herinnering en na het verstrijken van een termijn van 14 kalenderdagen die ingaat op de derde werkdag na verzending van de herinnering aan de Klant.

 

Wanneer de herinnering langs elektronische weg wordt verzonden, vangt de termijn van veertien kalenderdagen aan op de kalenderdag die volgt op de dag waarop de herinnering werd verzonden aan de klant.

 

Voor deze eerste herinnering, zullen geen kosten worden aangerekend. 

 

De verwijlintresten die in dit geval verschuldigd zijn bedragen de referentie-interestvoet vermeerderd met acht procentpunten bedoeld in artikel 5, tweede lid, van de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties. Deze interesten worden berekend op de nog te betalen som.

 

Daarnaast zal er ook een forfaitaire schadevergoeding aangerekend worden die wordt berekend als volgt: 

 

 1. 20 euro als het verschuldigde saldo lager dan of gelijk aan 150 euro is;

 2. 30 euro vermeerderd met 10 % van het verschuldigde bedrag op de schijf tussen 150,01 en 500 euro als het verschuldigde saldo tussen 150,01 en 500 euro is;

 3. 65 euro vermeerderd met 5 % van het verschuldigde bedrag op de schijf boven 500 euro met een maximum van 2000 euro als het verschuldigde saldo hoger dan 500 euro is.

6.6. De onderneming kan termijnbetalingen toe staan. Er dient door de Klant steeds op de afgesproken vervaldag te worden betaald. 

 

Bij gebreke aan een tijdige betaling zal de volledige som in één keer opeisbaar zijn. 

 

Artikel 7 – Verzending en levering

7.1. De Onderneming verbindt zich ertoe de Producten te leveren binnen een termijn van 7 dagen na volledige ontvangst van de betaling, tenzij een andere leveringsdatum wordt overeengekomen tussen de Onderneming en de Klant op het ogenblik dat de Overeenkomst tot stand komt.

 

De diensten zullen geleverd worden op het overeengekomen tijdstip. 

 

Indien de Onderneming niet in staat is om de Producten of diensten binnen de bovenvermelde termijn te leveren, verbindt de Onderneming zich ertoe om de Klant hiervan schriftelijk op de hoogte te brengen. De Klant zal de Onderneming dan een nieuwe, redelijke leveringstermijn geven. Als de Onderneming de termijn opnieuw overschrijdt, heeft de Klant het recht om de bestelling te annuleren.

7.2. De Onderneming zal de bestelling leveren op het adres dat de Klant aan de Onderneming heeft opgegeven tijdens het aankoopproces. De Klant kan de Onderneming niet aansprakelijk stellen in geval van foutieve informatie.

7.3. Indien er op het moment van levering niemand beschikbaar is op het adres van de Klant, dient de Klant de instructies te volgen van de leveringsdienst die belast is met de levering van de bestelling.

7.4. De Onderneming behoudt zich het recht voor om gedeeltelijke leveringen van de bestelde Producten te verrichten, bijvoorbeeld als een deel van de bestelling vertraging oploopt of niet beschikbaar is. In geval van gedeeltelijke levering zal de Onderneming de Klant per e-mail op de hoogte brengen.

7.5. Bij levering/afhaling dient de Klant de verpakking te controleren op eventuele schade. Als de Producten beschadigd zijn, mag de Klant de levering niet aanvaarden en moet hij de Onderneming onmiddellijk schriftelijk op de hoogte brengen. Na kennisgeving zal de Onderneming de Klant de nodige instructies geven met betrekking tot de beschadigde Producten.

 

 

Artikel 8 – Herroepingsrecht en terugbetaling

8.1. De Klant heeft een wettelijk recht om de Overeenkomst te herroepen gedurende de termijn zoals bepaald in clausule 9.2. Dit betekent dat de Klant kan beslissen om de Producten gedurende de betrokken termijn niet te bewaren. De Klant moet de Onderneming op de hoogte brengen van zijn beslissing om de Overeenkomst te herroepen en een terugbetaling te ontvangen. De Klant hoeft geen reden voor de herroeping op te geven.

 

8.2. De Klant beschikt over veertien (14) dagen om de Overeenkomst te herroepen. Het beginpunt van de termijn om het herroepingsrecht uit te oefenen kan variëren. Volgende regels zijn van toepassing:

 

 

a) Indien de levering één enkel Product is, begint de termijn de dag na ontvangst van het Product door de Klant.

 

b) Indien de levering betrekking heeft op meerdere Producten die op afzonderlijke dagen worden geleverd, begint de termijn de dag nadat de Klant het laatste bestelde Product heeft ontvangen.

 

c) Indien de levering betrekking heeft op een Product over een bepaalde periode, begint de termijn de dag volgend op de dag waarop de Klant de eerste levering van de Producten heeft ontvangen.

 

Indien de Onderneming de Klant niet de wettelijk vereiste informatie heeft verstrekt met betrekking tot het herroepingsrecht van de Klant, zal de Klant twaalf (12) maanden de tijd hebben om de Overeenkomst te herroepen vanaf de dag na het einde van de bovenvermelde eerste termijn van veertien (14) dagen. Indien de Onderneming de Klant de wettelijk vereiste informatie heeft verstrekt met betrekking tot het herroepingsrecht van de Klant binnen de bovenvermelde termijn van twaalf (12) maanden, heeft de Klant veertien (14) dagen de tijd om de Overeenkomst te herroepen vanaf de dag nadat de Klant de informatie van de Onderneming heeft ontvangen.

 

8.3. De klant mag de Overeenkomst alleen herroepen als de Producten: 

 

 1. Niet zijn geopend, gedragen, gewassen of op een andere manier zijn gebruikt.

 2. Volledig zijn 

 3. Zich in hun originele verpakking bevinden, en/of

 4. Voorzien zijn van hun originele labels. 

 

De Klant kan het herroepingsrecht niet uitoefenen met betrekking tot:

 

a) Dienstenovereenkomsten nadat de dienst volledig is uitgevoerd, indien de uitvoering is begonnen met de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de Klant en met de erkenning dat hij zijn herroepingsrecht zal verliezen nadat de Overeenkomst volledig is uitgevoerd door de Onderneming;

 

b) de levering van goederen of diensten waarvan de prijs afhankelijk is van schommelingen op de financiële markt waarop de onderneming geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;

 

c) de levering van goederen volgens specificaties van de Klant of duidelijk voor een specifieke persoon bestemd;

 

d) de levering van goederen die snel kunnen bederven of beperkt houdbaar zijn;

 

e) de levering van verzegelde goederen die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet kunnen worden teruggezonden en die na de levering geopend zijn;

 

f) de levering van goederen die na levering, volgens hun aard, onherroepelijk zijn vermengd met andere producten;

 

g) de levering van beveiligde audio- of video-opnamen of computersoftware die na levering verbroken werden;

h) de gesloten overeenkomst die betrekking heeft op de terbeschikkingstelling van accommodatie anders dan voor woondoeleinden, vervoer, autoverhuurdiensten, catering en diensten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, voorziet in een bepaalde datum of periode van uitvoering

8.4. Indien de Klant beslist de Overeenkomst te herroepen, moet de Klant de Onderneming daarvan op de hoogte brengen binnen de hierboven vermelde termijnen door verzending van een e-mail naar hello@ayvastudio.com waarin ondubbelzinnig wordt verklaard dat hij de Overeenkomst wenst te herroepen.

 

De Klant moet de Producten terugbezorgen aan de Onderneming zonder onnodige vertraging en in ieder geval niet later dan veertien dagen na verzending van de kennisgeving van herroeping aan de Onderneming. De Producten moeten naar de Onderneming worden verzonden op dezelfde manier als deze waarop de Klant de Producten heeft ontvangen;

 

Alle kosten voor het retourneren van de Producten worden door de Klant betaald.

 

8.5. In geval van herroeping

 

a) zal de Onderneming de reeds door de Klant betaalde bedragen voor de Producten terugbetalen. Producten worden pas terugbetaald na ontvangst ervan. De Onderneming kan de terugbetaling echter verminderen om rekening te houden met een eventuele waardevermindering van de Producten, indien dit werd veroorzaakt door het feit dat de Klant ze heeft behandeld op een manier die niet toegestaan zou zijn in een winkel.

 

b) De Onderneming zal alle terugbetalingen uitvoeren binnen een redelijke termijn na ontvangst van de Producten.

 

c) De Onderneming zal de Klant terugbetalen op de kredietkaart of debetkaart die de Klant gebruikt heeft om te betalen.

 

d) De Onderneming heeft het recht om de Klant terug te betalen met vouchers als de Klant vouchers heeft gebruikt om de Producten te betalen.

 

Artikel 9 – Garantie

9.1. De Klant heeft recht op een wettelijke garantie van twee jaar. De wettelijke garantie dekt elk defect of gebrek aan conformiteit van de Producten dat zich manifesteert binnen een termijn van twee jaar vanaf de datum van levering van de Producten.

 

De garantiebepalingen zijn niet van toepassing op cosmetische producten omwille van hygiënische redenen.

9.2. De Klant moet de Onderneming via e-mail informeren over de gebrekkige Producten binnen een redelijke termijn nadat het gebrek bekend is of redelijkerwijs gekend had kunnen zijn door de Klant.

9.3. Indien een gebrek zich voordoet binnen de wettelijke garantieperiode van twee jaar, moet de Klant de procedure volgen zoals bepaald in clausule 9. Na teruggave van het gebrekkige Product zal de Onderneming, naar eigen goeddunken van de Klant, de Klant een nieuw Product sturen of het Product repareren, en zal de onderneming alle kosten dragen in verband met de omruiling/reparatie van de Producten. Het Product kan alleen worden vervangen en geleverd in zoverre het nog steeds beschikbaar/in voorraad is bij de leveranciers van de Onderneming. Indien de herstelling of vervanging niet mogelijk is of niet binnen een redelijke termijn kan worden uitgevoerd, heeft de Klant het recht om de Overeenkomst te beëindigen en zal de Onderneming de prijs terugbetalen in overeenstemming met clausule 9.6.

9.4. Sommige Producten hebben een fabrieksgarantie. Voor details over de toepasselijke voorwaarden verwijzen we naar de garantie van de fabrikant die bij de Producten werd verstrekt. Als de Klant een consument is, wordt de wettelijke garantieperiode van twee jaar aangevuld met een fabrieksgarantie.

 

 

Artikel 10 – Annulatiebeleid voor diensten 

10.1. De klant moet, indien hij verhindert is voor een afspraak, dit zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 48 uur voorafgaandelijk aan de afspraak aan de Onderneming melden per e-mail. Indien de Klant deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag de Onderneming de volledige prijs voor de geboekte behandeling aan de klant doorrekenen. Er kan slechts een nieuwe afspraak gemaakt worden wanneer dit bedrag werd voldaan. 

10.2. Indien de klant de afspraak annuleert ten laatste 48h voor de afspraak, dan heeft hij de mogelijkheid om zijn afspraak eenmalig kosteloos te verplaatsten. 

 

Het betaalde voorschot zal in geen geval worden terugbetaald.

10.3. Indien de Klant meer dan 15 minuten te laat is op de afspraak, mag de Onderneming de behandeling inkorten met deze tijd en alsnog de volledige prijs vragen voor de behandeling. 

10.4. De onderneming heeft het recht om de afspraak met 30 minuten te vervroegen of te verlaten. Zij zal hiervan de Klant per e-mail op de hoogte brengen. 

 

De onderneming dient, indien zij verhindert is, dit zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur op voorhand aan de Klant te melden. De Onderneming zal dan een nieuwe afspraak proberen vast te leggen met de Klant. In geen geval heeft de Klant recht op een vergoeding indien de afspraak door de Onderneming wordt geannuleerd. 

 

Ingeval van overmacht ingeroepen door de Onderneming zijn de bepalingen van artikel 14 van toepassing. 

 

 

Artikel 11 – aansprakelijkheid 

11.1. De Onderneming zal zich steeds inspannen de overeenkomst naar beste inzicht, vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit te voeren. De Klant erkent dat de Onderneming slechts een inspanningsverplichting heeft. 

11.2. De Onderneming sluit elke aansprakelijkheid ten opzichte van de Klant of iedere derde persoon uit, met uitzondering van de mogelijke aansprakelijkheid voor opzet of grove schuld. 

 

Onverminderd de rechten en rechtsmiddelen die door de toepasselijke wetgeving of deze algemene voorwaarden aan de Klant worden toegekend, zal onze aansprakelijkheid voor directe schade beperkt zijn tot de waarde van de bestelde Producten of, in het geval van diensten, tot het verzekerde bedrag. 

11.3. De onderneming is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat zij is uitgegaan van de door de Klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie en dit niet-limitatief met betrekking tot lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden, vrijetijdsbesteding, evenals met betrekking tot het ingevulde vragenformulier bij een verzorging. 

 

11.4 De klant is aansprakelijk voor schade toegebracht aan eigendommen van de Onderneming 

 

 

Artikel 12 – Klachtenprocedure

12.1. Als de Klant klachten heeft, kan hij contact opnemen met de Onderneming via het volgende e-mailadres: hello@ayvastudio.com en dit uiterlijk binnen de 5 dagen na de ontdekking van de klacht of de ontvangst van het product. 

 

Indien het een klacht betreft met betrekking tot een behandeling, dient dit te gebeuren binnen de 48h na de behandeling. Er zal geenszins enige aansprakelijkheid zijn van de onderneming wanneer het gegeven advies niet werd opgevolgd (bv. 24h geen water gebruiken,…)

 

Artikel 13 – Overdracht en onderaanneming

13.1. De Onderneming heeft het recht haar rechten en verplichtingen krachtens de Overeenkomst over te dragen aan een leverancier (bv. voor de levering van het Product), maar dit zal geen invloed hebben op de rechten en verplichtingen krachtens deze algemene voorwaarden.

13.2. Als de Klant een Product als geschenk heeft gekocht, kan hij de garantie zoals bepaald in clausule 10 overdragen aan de ontvanger van het geschenk zonder daarvoor de toestemming van de Onderneming te moeten vragen.

 

 

Artikel 14 – Gebruik van persoonsgegevens en intellectuele eigendomsrecht

14.1. De Onderneming gebruikt de persoonsgegevens van de Klant uitsluitend in overeenstemming met het Privacybeleid op de Website.

 

Door de aanvaarding van het aanbod of het maken van een afspraak, verklaart de Klant akkoord te zijn met de verwerking van de persoonsgegevens overeenkomstig de privacyverklaring op de website en met de onderhavige algemene voorwaarden. 

14.2. De klant erkent uitdrukkelijk dat alle ontwerpen, informatie, afbeeldingen, e-mails, downloads, schema’s, modules en/of materialen en overige inhoud op de website eigendom zijn van de Onderneming en beschermd zijn door de rechten van intellectuele eigendom, waaronder auteursrechten, merkenrechten, naburige rechten, octrooien en modelrechten. 

14.3. Het is uitdrukkelijk verboden om ontwerpen, informatie, abeeldingen en overige inhoud opgesteld door de Onderneming te kopiëren, te wijzigen, openbaar te maken, voor directe of indirecte commerciële doeleinden te gebruiken of aan derden over te maken. 

 

 

Artikel 15 – Overmacht

15.1. De Onderneming is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor de niet-uitvoering of vertraging in de uitvoering van haar verplichtingen krachtens de Overeenkomst die te wijten is aan overmacht.

15.2. In geval van Overmacht:

 

a) zal de Onderneming de Klant hiervan op de hoogte brengen via e-mail; en;

 

b) zullen de verplichtingen van de Onderneming krachtens de Overeenkomst worden opgeschort en zal de termijn voor de uitvoering van de verplichtingen worden verlengd voor de duur van de situatie van Overmacht. Wanneer de situatie van Overmacht invloed heeft op de levering van de Producten, zal de Onderneming een nieuwe leveringsdatum regelen met de Klant nadat de situatie van Overmacht voorbij is.

 

Artikel 16 – workshops

16.1. Workshops dienen minstens 2 weken op voorhand te worden betaald. Bij gebreke aan een tijdige betaling zal de inschrijving geanuleerd worden. 

16.2. Indien de klant de workshop niet kan bijwonen, om welke reden dan ook, dient deze ten laatste 2 weken op voorhand te annuleren. Er zal dan getracht worden om een nieuwe datum te vinden. 

16.3. Indien de Klant de workshop niet tijdig annuleert, dan zal de klant een vergoeding van 700 euro verschuldigd zijn aan de onderneming.

16.4. Iedere annulatie dient te gebeuren per e-mail.

Artikel 17 – Toepasselijk recht

17.1. Deze algemene voorwaarden zijn onderworpen aan het recht van België. Dit betekent dat de Overeenkomsten voor de aankoop van Producten via onze Website en alle geschillen of eisen die daaruit voortvloeien of daarmee verband houden, worden geregeld door het Belgisch recht. 

 

 

Artikel 18 – Varia

18.1. De Onderneming kan deze algemene voorwaarden te allen tijde wijzigen. De algemene voorwaarden die van kracht zijn op het moment van de bestelling van de Producten zullen van toepassing zijn op de Overeenkomst tussen de Klant en de Onderneming.

18.2. De nietigheid van een bepaling of een deel van een bepaling krachtens de Overeenkomst zal geenszins de geldigheid aantasten van het resterende deel van de bepaling of de rest van de bepalingen en clausules.

Boekingen

 

 1. Voorschot wordt in geen enkel geval terugbetaald. Je kan het voorschot binnen 2 maanden gebruiken indien minimaal 48 uur van tevoren je de afspraak annuleert.

 2. Bij annuleren of verplaatsing van de afspraak vanaf 48 uur ben je het voorschot kwijt.

 3. Indien je niet komt opdagen of iets laat weten moet je het hele bedrag van de behandeling betalen vooraf het maken van een nieuwe afspraak.

 4. Bij zwangerschap gelieve contact op te nemen met AYVA. Het voorschot kan dan indien nodig verplaatst worden.

 5. Indien je ergens anders permanente make-up hebt laten uitvoeren dien je eerst contact op te nemen met AYVA, zodat wij kunnen kijken of een cover-up mogelijk is.

 6. Als je eerste behandeling niet bij ons is uitgevoerd en je de bijwerking door AYVA wilt laten doen, betaal je het volledige bedrag van de eerste behandeling.

 7. Heb je 1 week voor je afspraak fillers of botox laten zetten op de behandelde zone waardoor je behandeling niet kan plaatsvinden, ben je het voorschot kwijt.

 8. Indien je langer als 30 minuten te laat bent is het niet meer haalbaar om de behandeling uit te voeren. Het voorschot word niet terugbetaald in dit geval. Gelieve contact met AYVA op te nemen.

 9. Tot 2 weken na je behandeling mag je niet onder de zon of zonnebank. Gelieve je afspraak na je vakantie te plannen. AYVA is niet verantwoordelijk voor snellere vervaging tijdens de zomermaanden.

 10. Bij het aanmaken van een nieuwe behandeling is de klant verplicht om de bijwerking binnen de 6 à 8 weken zelf in te plannen. AYVA is niet verantwoordelijk voor afspraken die niet meer gepland kunnen worden wegens volgeboekte agenda.

 11. Klant is zelf verantwoordelijk om de juiste adres & mail gegevens door te geven tijdens het boeken van een afspraak.

bottom of page