top of page

Algemene voorwaarden

1. Algemeen

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling, opleiding en transactie tussen AYVA en een klant waarop AYVA deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. Afspraken

De klant moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 2 werkdagen voorafgaande aan de afspraak telefonisch, per email of per bericht aan AYVA melden.

Na het ontvangen van dit bericht zal AYVA dit bevestigen. Indien de klant deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, is AYVA gerechtigd om het gehele afgesproken bedrag aan de klant te berekenen. Indien de klant meer dan tien minuten later dan de afgesproken tijd in de praktijk komt, mag AYVA de behandeling weigeren en het gehele afgesproken bedrag in rekening brengen. De klant is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het nakomen van de gemaakte afspraak. Beide partijen hoeven zich niet aan deze verplichtingen te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt.

3. Betaling

AYVA vermeldt alle prijzen van behandelingen zichtbaar op de website. De gemelde prijzen zijn inclusief btw, tenzij anders vermeld. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd strekt. De klant dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant of per pin te voldoen.

Bij een gemiste afspraak wordt het gehele bedrag in rekening gebracht. Er zal een factuur verzonden worden die uiterlijk binnen 7 dagen betaald dient te zijn. Wanneer de betalingstermijn overschreden wordt volgen twee herinneringen. Als de factuur hierna nog niet betaald is zal AYVA de factuur uit handen geven aan een incassobureau. De daarbij behorende kosten zijn voor de klant.

In het geval dat klant al eerder permanente make up heeft laten zetten is zij verplicht AYVA vooraf het maken van een afspraak hiervan op de hoogte te stellen, zoals aangegeven in het afspraak maken proces en in de bevestigingsemail. In sommige gevallen is het niet mogelijk om een behandeling uit te voeren met oude permanente make up. In het geval dat dit vooraf niet wordt overlegd wordt het volledige bedrag in rekening gebracht.

De klant is verplicht om het volledige bedrag te betalen bij het maken van een afspraak en gaat hiermee akkoord.

Er word in geen enkele omstandigheid het voorschot bedrag terug betaald. Bij het maken van een afspraak gaat de klant akkoord met de behandeling. Vooraf de behandeling word duidelijk besproken wat er word gedaan en akkoord gegeven aan de kleur. 

4. Persoonsgegevens & privacy

De klant voorziet AYVA vóór de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan AYVA aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. AYVA neemt de persoonlijke gegevens van de klant op in de administratie. AYVA behandelt de vertrouwelijke gegevens van de klant volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. AYVA zal gegevens van de klant niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de klant.

5. Geheimhouding

AYVA is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de klant heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de klant is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, AYVA verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

6. Aansprakelijkheid

AYVA is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat AYVA is uitgegaan van door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. AYVA is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de klant heeft meegenomen naar de praktijk.

Tot 2 weken na de behandeling mag men niet in contact komen met de zon. AYVA is niet aansprakelijk voor snellere vervaging indien men tijdens zomermaanden na de behandeling toch op vakantie wenst te gaan.

In geen enkele mogelijkheid word er geld terug betaald. 

7. Beschadiging en diefstal

AYVA heeft het recht van de klant een schadevergoeding te eisen indien de klant meubilair, apparatuur, producten of ander eigendom beschadigt. AYVA meldt diefstal altijd bij de politie. 

8. Klachten

Indien de klant een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen twee werkdagen na ontdekking gemeld worden aan AYVA. AYVA zal bij ontvangst van de melding een bevestiging sturen. AYVA zal de klager binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven. Indien een klacht gegrond is zal AYVA de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de klant aantoonbaar zinloos is geworden. Indien AYVA en klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de wetgever of mediator.

9. Behoorlijk gedrag

De klant behoort zich in de praktijk behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de klant na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft AYVS het recht de klant de toegang tot de salon te weigeren zonder opgaaf van redenen.

10. Annuleren

Het is niet mogelijk om een geboekte afspraak of opleiding te annuleren. Aanbetalingen worden in geen enkel geval terugbetaald. Wij bieden de optie om deze afspraak éénmalig te verschuiven naar andere beschikbare datum. Voor afspraken dient dit 5 dagen van tevoren in overleg afgestemd en bevestigd te worden door AYVA.

11. Beeldmateriaal

Voor de behandeling wordt gevraagd of de klant toestemming geeft voor het maken van foto’s en/of video’s. Deze worden gebruikt voor promotiedoeleinden. Indien er geen toestemming wordt gegeven zullen wij geen beeldmateriaal gebruiken van de klant. 

Boekingen

 

 1. Voorschot wordt in geen enkel geval terugbetaald. Je kan het voorschot binnen 2 maanden gebruiken indien minimaal 48 uur van tevoren je de afspraak annuleert.

 2. Bij annuleren of verplaatsing van de afspraak vanaf 48 uur ben je het voorschot kwijt.

 3. Indien je niet komt opdagen of iets laat weten moet je het hele bedrag van de behandeling betalen vooraf het maken van een nieuwe afspraak.

 4. Bij zwangerschap gelieve contact op te nemen met AYVA. Het voorschot kan dan indien nodig verplaatst worden.

 5. Indien je ergens anders permanente make-up hebt laten uitvoeren dien je eerst contact op te nemen met AYVA, zodat wij kunnen kijken of een cover-up mogelijk is.

 6. Als je eerste behandeling niet bij ons is uitgevoerd en je de bijwerking door AYVA wilt laten doen, betaal je het volledige bedrag van de eerste behandeling.

 7. Heb je 1 week voor je afspraak fillers of botox laten zetten op de behandelde zone waardoor je behandeling niet kan plaatsvinden, ben je het voorschot kwijt.

 8. Indien je langer als 30 minuten te laat bent is het niet meer haalbaar om de behandeling uit te voeren. Het voorschot word niet terugbetaald in dit geval. Gelieve contact met AYVA op te nemen.

 9. Tot 2 weken na je behandeling mag je niet onder de zon of zonnebank. Gelieve je afspraak na je vakantie te plannen. AYVA is niet verantwoordelijk voor snellere vervaging tijdens de zomermaanden.

 10. De gratis bijwerking is binnen 5 à 8 weken, deze is enkel bedoeld voor klanten die maximaal 8 weken geleden een nieuwe behandeling hebben laten uitvoeren. Deze is niet meer gratis indien het 8 weken voorbij is. De afspraak kan dan geannuleerd worden of tegen betaling worden uitgevoerd.

 11. Bij het aanmaken van een nieuwe behandeling is de klant verplicht om de bijwerking binnen de 6 à 8 weken zelf in te plannen. AYVA is niet verantwoordelijk voor afspraken die niet meer gepland kunnen worden wegens volgeboekte agenda.

 12. Klant is zelf verantwoordelijk om de juiste adres & mail gegevens door te geven tijdens het boeken van een afspraak.

bottom of page