top of page

Gegevensbeschermingsverklaring

In onze privacyverklaring vindt u meer informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens door de Onderneming

Huidig privacybeleid is opgesteld in overeenstemming met de GDPR-wetgeving of verordening 2016/679 van het Europees Parlement.

 1. Wie zijn we?

 Rinkens Julia/ AYVA met vestiging te 3620 Lanaken, Maaseikersteenweg 60, en met ondernemingsnummer 0753.819.068.

 

 1. Wat doen we? 

Wij zijn een PMU salon gespecialiseerd in het aanbrengen van powderbrows. 

 

 1. Waarom verwerken wij uw persoonsgegevens?

Jouw persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt opdat wij het nodige kunnen in het kader van onze dienstverlening, o.a. communicatie, facturatie, klantenbeheer

 

Indien wij uw gegevens zouden willen gebruiken voor andere doeleinden, zoals marketing, zal uw expliciete toestemming hiervoor worden gevraagd. 

 

 1. Welke gegevens worden verwerkt? 

Wij verzamelen alleen de persoonsgegevens die door u werden bezorgd. Zo zal u bijvoorbeeld uw naam en e-mailadres bezorgen indien u zich inschrijft voor de nieuwsbrief of wanneer u gebruikt wenst te maken van onze diensten. 

 

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: 

 • Voor en achternaam 

 • Geslacht 

 • Telefoonnummer

 • E-mailadres

 • IP-adres

 • Overige persoonsgegevens die u actief vertrekt 

 • Adres

 

 

 1. Hoe lang worden uw persoonsgegevens bewaard? 

Uw persoonsgegevens worden zo lang bewaard als nodig voor het doel en de opdracht waarvoor ze verzameld werden. 

 

Gegevens die werden verzameld voor andere doeleinden, zoals marketing, zullen worden bewaard, tot u verzoekt tot verwijdering zoals hieronder onder punt 7 omschreven. 

 

Facturatiegegevens worden in elk geval 10 jaar bewaard. 

 

 1. Worden mijn gegevens gedeeld met derden? 

Uw persoonsgegevens worden beveiligd en alle redelijke inspanningen worden geleverd om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te beschermen. 

 

Uw gegevens worden enkel gedeeld met derden indien dit nodig is in het kader van de overeengekomen opdracht, indien er beroep wordt gedaan op derden-leveranciers of ten gevolge van wettelijke verplichtingen. 

 

Uw persoonsgegevens worden nooit met derden gedeeld in het kader van marketing- of commerciële doeleinden. 

 

 1. Wat zijn jouw rechten en hoe deze uit te oefenen?

Als je een klacht, vraag of een probleem hebt met de manier waarop wij uw persoonsgegevens gebruiken, neem dan contact op met ons op: hello@ayvastudio.com

Als je ons contacteert om jouw rechten uit te oefenen dan antwoorden wij binnen 1 maand. Uitzonderlijk kan dit langer duren (tot maximum in totaal 3 maanden), maar dan laten wij je binnen 1 maand weten hoe dit komt. Het al dan niet kunnen uitoefenen van je rechten hangt samen met de verwerking en de rechtsgrond.

Zorg ervoor dat het steeds duidelijk is welk recht je precies wil uitoefenen en op welke manier (vb. per e-mail, per post, mondeling, …) je de informatie wenst te krijgen. Houd er wel rekening mee dat we in bepaalde gevallen meer informatie nodig hebben. We willen zeker zijn dat we de juiste persoon helpen.

Recht op inzage

Je hebt het recht om ons te vragen naar de persoonsgegevens die wij over u hebben. We kunnen u een gratis kopie geven, maar dat kan niet voor alle documenten. Wij willen namelijk de rechten en vrijheden van anderen ook respecteren.

Recht op verbetering

Denk je dat jouw gegevens niet juist of actueel zijn? Je hebt het recht om ons te vragen deze te corrigeren.

Recht van bezwaar

Je hebt het recht om ons te vragen om te stoppen met jouw persoonsgegevens te verwerken.

Recht op het beperken van de bewerking

Je kan ons vragen om de verwerking van jouw persoonsgegevens te beperken, bijvoorbeeld wanneer we de juistheid van je persoonsgegevens controleren.

Recht op vergetelheid of verwijdering

Je hebt het recht om ons te vragen uw persoonsgegevens te vernietigen. Indien wij wettelijk verplicht zijn om bepaalde persoonsgegevens bij te houden, kunnen wij wel niet aan dit verzoek voldoen.

Recht op intrekking van uw toestemming

Bij verwerkingen van persoonsgegevens die gebaseerd zijn op jouw toestemming, kan die toestemming intrekken.

 1. Klachtmogelijkheden 

Indien u een klacht heeft met betrekking tot de verzameling, het gebruik en/of de verwerking van uw persoonsgegevens, kan u steeds contact opnemen met mij op de gegevens vermeld in punt 1. 

 

U heeft ook de mogelijkheid om u te richten tot de toezichthoudende autoriteit:

 

            Gegevensbeschermingsautoriteit 

Drukpersstraat 35

1000 Brussel

+32 (0)2 274 48 00

+32 (0)2 274 48 35

contact@apd-gba.be

 

Indien u schade lijdt kan u zich ook wenden tot de bevoegde rechtbank. 

 

 1. Slotbepalingen 

Deze verklaring is van toepassing vanaf 1/02/2024

 

Wij behouden ons het recht voor het privacybeleid eenzijdig te wijzigen. De meest recente versie van het privacybeleid is steeds beschikbaar op onze website. 

 

Vanaf de publicatie op de website treden de eventuele wijzigingen in werking. 

 

 1. Bevoegdheidsbepaling 

Deze verklaring wordt beheerst, geïnterpreteerd en uitgevoerd overeenkomstig het Belgisch recht. Het Belgisch recht is exclusief van toepassing bij een eventueel geschil. De Belgische rechtbanken zijn exclusief bevoegd. 

 

Algemene voorwaarden in verband met het gebruik van de website

 

1. Door gebruik te maken van deze website aanvaardt de gebruiker de hierna volgende algemene gebruiksvoorwaarden. 

 

2. Wij behouden ons te allen tijde het recht voor de gebruiksvoorwaarden voor deze website te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving aan de gebruikers. Het verder gebruik van de website zal dan aanzien worden als een aanvaarding van de gewijzigde voorwaarden. 

 

3. Wij behouden ons het recht voor de inhoud van deze website te allen tijde te veranderen, te onderbreken, stop te zetten of slechts deels dan wel beperkt toegankelijk te stellen, zonder voorafgaande verwittiging van de gebruiker. 

 

4. Wij kunnen in geen enkel geval verantwoordelijk gesteld worden voor ondermeer de wijziging van de gebruiksvoorwaarden, de inhoud van de website, de verandering van deze inhoud, de onderbreking of de stopzetting van de website, dan wel de slechts beperkte toegang tot de website.

Wij geven geen garantie voor de volledigheid, het actueel zijn, noch de juistheid van de verstekte informatie, en evenmin voor het feit dat het gebruik van deze website vrij zou zijn van virussen en/of andere schadelijke elementen of programma’s, noch voor het feit dat de koppelingen via deze website naar andere websites, vrij zou zijn van virussen en/of andere schadelijke elementen of programma’s, en wijzen desbetreffend eveneens alle verantwoordelijkheid en schade van de hand.

De verwijzing (link) naar andere websites houdt geen aanbeveling of garantie (ondermeer voor de juistheid en volledigheid van de inhoud ervan, de beschikbaarheid ervan, het virusvrij zijn ervan) in met betrekking tot deze andere websites.

 

5. De gebruiker zal ons vrijwaren tegen iedere vordering, die door een derde zou worden ingesteld op basis van verkeerde informatie die door de gebruiker zou worden verstekt op basis van onze website en het gebruik ervan (met inbegrip van de links naar andere websites).

Indien het gebruik van deze website slechts mogelijk is met een wachtwoord dan is de gebruiker zelf verantwoordelijk voor het gebruik van en het geheimhouden van dit wachtwoord.

Elk misbruik bij het gebruik van deze website kan aanleiding geven tot het beëindigen van Uw recht op toegang, onverminderd ons recht op schadevergoeding. 

 

6. De inhoud van deze website, met inbegrip van de logo’s, de lay out, de iconen, afbeeldingen, foto’s, filmbeelden, audioclips, berekeningen, plannen, digitale downloads en software, is en blijft onze uitsluitende eigendom. De gebruiker verplicht er zich toe deze elementen geheim te houden en in geen enkel geval te verspreiden of publiek te maken, dit alles op straffe van schadevergoeding en het beëindigen van zijn recht op toegang. Wij wijzen elke verantwoordelijkheid en elke schade ingevolge niet toegelaten verbruik of verspreiding van de hand. 

 

7. Deze gebruiksvoorwaarden doen geenszins afbreuk aan onze algemene verkoopsvoorwaarden, waarmee ze één geheel uitmaken. Door gebruik te maken van deze site aanvaardt de gebruiker eveneens onze algemene verkoopsvoorwaarden. 

 

8. Ingeval persoonlijke gegevens en informatie wordt gevraagd, worden deze gegevens behandeld in overeenstemming met het privacybeleid zoals beschikbaar op de website.

 

 

9. Voor elke betwisting, voortkomend uit het gebruik van deze site en/of enig gegeven dat er op staat, zal Belgisch recht van toepassing zijn, terwijl ingeval van geschil het Vredegerecht of de rechtbanken van de plaats van onze administratieve zetel uitsluitend bevoegd zijn. 

 

Deze versie dateert van 1/02/2024

Cookiebeleid

Cookies zijn kleine tekstbestandjes die bij het bezoeken van websites op je computer kunnen worden bewaard.

Een cookie, wat is dat?

In een tekstbestand wordt informatie opgeslagen, zoals bijvoorbeeld je taalvoorkeur voor een website. Wanneer je de website later opnieuw bezoekt, wordt deze cookie opnieuw verstuurd naar de website. Op die manier herkent de website jouw browser en kan bijvoorbeeld je taalvoorkeur worden onthouden.

Cookies hebben meestal ook een vervaldatum. Sommige cookies worden bijvoorbeeld automatisch verwijderd wanneer je je browser afsluit (de zogenaamde sessiecookies), terwijl andere langere tijd op je computer blijven staan, soms zelfs tot je ze handmatig verwijdert (de zogenaamde permanente cookies).

Wie is verantwoordelijk voor het gebruik van cookies op deze website? 

Rinkens Julia/ AYVA met vestiging te 3620 Lanaken, Maaseikersteenweg 60, en met ondernemingsnummer 0753.819.068.

Waarom gebruiken we cookies?

Rinkens Julia / AYVA die de beheerder is van deze website, maakt op https://www.ayvastudio.com/ gebruik van volgende soorten cookies:

 • essentiële cookies;

 • functionele cookies;

 • analyse cookies; 

 • advertentie- en aanbevelingscookies; 

 • sociale media cookies.

Rinkens Julia/ AYVA gebruikt essentiële en functionele cookies om de inhoud van haar website te beheren. Deze cookies zijn noodzakelijk voor het goed functioneren van deze website. Deze cookies kan je niet weigeren als je onze websites wil bezoeken.

Rinkens Julia/ AYVA gebruikt daarnaast ook statistische cookies voor de analyses van de website. Deze analytische cookies worden gebruikt om de websitebezoeken (trafiek) te meten. Daarmee weten we onder meer hoeveel keer een bepaalde pagina wordt gelezen. Deze informatie gebruiken we enkel om de inhoud van onze website te verbeteren of als insteek voor een nieuwe campagne rond een bepaald onderwerp waar veel interesse voor is.

Advertentie- en aanbevelingscookies volgen je surfgedrag op onze websites om je gebruikersprofiel samen te stellen. Dit profiel wordt dan gebruikt om advertenties te tonen die bij jouw persoonlijke interesses passen. Advertentiecookies kunnen enkel gegevens verzamelen die iets over je mediagebruik vertellen. Persoonlijke identificatiegegevens worden hiervoor niet gebruikt. Deze cookies vertellen ons iets over het gebruik van onze online diensten zodat we meer gerichter aanbevelingen en suggesties kunnen doen. 

Sociale media cookies worden gebruikt om de integratie van sociale netwerksites op onze websites mogelijk te maken. Onze online diensten kunnen elementen van derde partijen bevatten. Dat kan gaan om inhoud die bij een andere partij opgeslagen is, maar die op, in of via onze online diensten worden getoond. Voorbeelden van sociale media zijn Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, LinkedIn, Twitter en Google+. Deze derden kunnen via onze online diensten cookies plaatsen om gegevens te verzamelen. Wij hebben geen invloed op wat sociale media met hun cookies doen. Wij verwijzen hiervoor naar de verklaringen die deze derden hierover geven. 

Voor het gebruik van deze analyse cookies, advertentiecookies en sociale media cookies wordt voorafgaandelijk jouw toestemming gevraagd. Deze cookies worden dus allen op uw toestel geïnstalleerd nadat u hiervoor uw akkoord hebt gegeven.

Hoe kan ik zien welke cookies werden geïnstalleerd op mijn toestel en hoe kan ik ze verwijderen?

Als je wil weten welke cookies op jouw toestel zijn geplaatst of als je deze ook wenst te verwijderen, dan kan je hiervoor een instelling in je browser gebruiken. Via de links hieronder vind je meer uitleg over hoe je dit moet doen.

Firefox

Chrome

Safari

Internet Explorer

Firefox (mobile)

Chrome (mobile)

Safari (mobile)

Microsoft Edge

 

Gebruik je een andere browser? Kijk na of de procedure voor je browser is opgenomen op de website www.allaboutcookies.org/manage-cookies. Deze website bestaat alleen in het Engels

Externe links

De website van Rinkens Julia/ AYVAvermeldt externe links om bepaalde informatie te documenteren. Deze links zijn aangeduid met een icoontje dat aangeeft dat de gebruiker de website van verlaat. De activatie van deze links is de verantwoordelijkheid van de gebruiker. Wij raden echter aan om zowel de privacyverklaring als het cookiebeleid van de betreffende website te raadplegen.

bottom of page